Anti-discriminatiebeleid

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van mintt is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. 

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op de criteria die functiegerelateerd zijn.


Doel

Het doel van dit beleid is om richting de kantoormedewerkers, flexwerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. Wat mintt verstaat onder discriminatie/discriminerende verzoeken;
 2. Wat het standpunt is van mintt ten opzichte van discriminatie/discriminerende verzoeken;
 3. Het handelen van de kantoormedewerkers:
 • Wat wordt er van de kantoormedewerkers verwacht wat betreft de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 • Waar kunnen kantoormedewerkers en flexwerkers terecht voor overleg en/of een melding?
 1. Verantwoordelijkheden van de werkgever.


Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct of indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de goede invulling van de functie.


Standpunten mintt

 1. Mintt wijst iedere vorm van discriminatie af;
 2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:
 • een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede functiegerelateerde reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • resulteert in het bereiken van het legitieme doel; het middel is geschikt om het doel te bereiken; 
 • in redelijke verhouding staat tot het doel; er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 • noodzakelijk is, omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken; er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 1. tolereert niet dat de kantoormedewerkers en flexwerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder kantoormedewerkers wordt verstaan de kantoormedewerkers van mintt. Onder flexwerkers wordt verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

Handelen door de kantoormedewerkers

 1. De kantoormedewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminerend karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en te zorgen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 2. Als de kantoormedeweker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de kantoormedewerker voor overleg terecht bij zijn of haar direct leidinggevende.
 3. Indien de kantoormedewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de kantoormedewerker terecht bij zijn of haar direct leidinggevende. Als dit niet leidt tot een voor de kantoormedewerker afdoende resultaat, kan de kantoormedewerker terecht bij de directie van mintt.

Handelen door de flexmedewerkers

 1. Flexwerkers kunnen terecht bij hun contactpersoon van mintt wanneer zij zich gediscrimineerd voelen bij hun opdrachtgever.
 2. Als het contact met de vaste contactpersoon van mintt niet leidt tot een voor de flexwerker afdoende resultaat, dan kan de medewerker terecht bij de directie van mintt.

Verantwoordelijkheden van werkgever

Mintt is verantwoordelijk voor:

 1. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect behandeld, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.
 2. De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan dat mintt ervoor zorgt dat:
 • Kantoormedewerkers en flexwerkers geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Kantoormedewerkers van mintt worden bij hun inwerktraject geïnformeerd over wat discriminerende verzoeken zijn en hoe je daarmee om kunt gaan. Kantoormedewerkers zijn op de hoogte van het discriminatiebeleid van mintt. Het beleid is ook gemakkelijk terug te vinden op het interne netwerk van mintt. De flexwerkers worden tijdens hun intake op de hoogte gesteld van het beleid en voor hen is het beleid terug te vinden d
 • Kantoormedewerkers goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen en in de situatie voorbereid te zijn het gesprek met de opdrachtgever te kunnen voeren en keren. Alle kantoormedewerkers die werken met potentiële nieuwe opdrachtgevers, inleners dan wel uitzendkrachten, volgen de basisopleiding tot intercedent waarin ook eens module is opgenomen rondom discriminatie. Ook kunnen zij bij twijfel of vragen terecht bij hun direct leidinggevende.
 1. de evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid. Dit wordt jaarlijks gedaan door het management.
 • Hierbij wordt aan de kantoormedewerkers gevraagd wat zij verstaan onder discriminerende verzoeken en hoe zij hiermee omgaan.
 • Wanneer blijkt dat een kantoormedewerker zich niet heeft gehouden aan het beleid, wordt dit met de desbetreffende kantoormedewerker besproken door zijn of haar leidinggevende. Ook wordt dan besproken wat de verbeterpunten zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in het personeelsdossier.