Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden de privacy van onze werknemers, kandidaten, zelfstandige en bezoekers van onze website erg belangrijk. Met deze privacyverklaring geeft mintt inzicht hoe zij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw gegevens omgaat.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Mintt is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG) mintt is een handelsnaam van de juridische entiteit Mintt, Mensen in Top Team B.V.

Wat is gevestigd aan de Laan van ’s-Gravenmade 80-2, 2495 AJ te Den Haag.

Cookies en technische informatie

Wij maken op onze website gebruik van cookies en web statistieken. In ons cookiebeleid leest u hoe wij deze gegevens verzamelen en hoe deze ook kunt blokkeren. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Het vinden van nieuwe werknemers;
 • Om de bemiddeling tot stand te brengen tussen kandidaat en (potentiële) opdrachtgever;
 • In geval van ziekte om herstel en re-integratie te begeleiden;
 • Het kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling d.m.v. (bij)-scholing of aanvullende opleidingen;
 • De personeels- en salarisadministratie te kunnen voeren om wettelijk vereiste gegevens te kunnen uitwisselen met derde partijen;
 • Het aangaan van een werknemers- of bemiddelingsrelatie en te onderhouden en hiervoor de relevantie administratie uit te voeren;
 • Overeenkomsten van opdracht tussen medewerker en opdrachtgever te kunnen sluiten en daar uitvoering aan te geven.
 • Managementinformatie t.b.v. audits en accountantscontrole en bedrijfsveiligheid en kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;

 

Van wie verzamelen wij gegevens? 

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, (potentiële) kandidaten, (potentiële) opdrachtgevers, zzp’ers en medewerkers van onze leveranciers en andere geïnteresseerden. 

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of op een andere manier je aanmeldt voor bemiddeling verzamelen wij jouw gegevens. Ook kunnen wij gegevens verzamelen als jij deze hebt geplaatst op Sociale Media zodat wij jou kunnen benaderen voor mogelijk interesse in onze bemiddeling.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Zoals eerder vermeld verzamelen we alleen de strikt noodzakelijke gegevens die op dat moment nodig zijn, bij een inschrijving worden er andere gegevens vastgelegd dan bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Bij het inschrijven kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, CV, diploma’s, certificaten, opleidingen en beschikbaarheid.

 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend de volgende gegevens vast:

 • Nationaliteit, BSN, kopie identiteitsbewijs, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), eventuele werkvergunning en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

 

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, vervaldatum identiteitsbewijs en documentnummer, btw-nummer, en Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen.

 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijk relaties als daarom wordt gevraagd en/of van belang is voor de uitvoering van het werk of de dienstverlening. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis.

Welke rechten heb jij?

Je hebt het recht om altijd te vragen welke gegevens wij van je bewaren, ook kan je altijd het verzoek doen om gegevens aan te vullen te verbeteren of te verwijderen.

Het verwijderen van gegevens kunnen wij alleen doen mits dit ons wettelijk toestaat. 

Mocht het zo zijn dat wij verkeerde gegevens hebben verwerkt zullen we dit op verzoek rectificeren.

Alle vragen, verzoeken of opmerkingen kunnen worden gemaild onze Data Protection Officer

(hierna DPO) via privacy@mintt.nl.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde hebben hiertoe toegang. Met verwerkers en derden is eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en niet langer dan de termijn die de wet daaraan verbindt. Als je vragen hebt over de bewaartermijnen kan je contact op nemen met de DPO via privacy@mintt.nl

Data incident

Mocht er het sprake zijn van een datalek of het vermoeden daarvan, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan onze DPO via privacy@mintt.nl.

Wijzigingen

Mintt behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. De meeste actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst bijgewerkt op 01-05-2022

Opmerkingen, vragen of klachten?

Voor alle opmerkingen, vragen of klachten over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met ons via privacy@mintt.nl